RGPD

Política de Protecció de Dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals proporcionades per vostè seran tractats amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis, així com la de donar contestació i gestionar els seus comentaris i suggeriments. El seu consentiment és la base legal per al tractament de les dades.

A través de l’emplenament de formularis de contacte de la Web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a DEVELOPE ITALY S.L. amb nom comercial VIVO TAPAS amb CIF B-66777004,l’interessat presta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas dades de DEVELOPE ITALY S.L. amb nom comercial VIVO TAPAS amb CIF B-66777004, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament. Les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant el temps que duri la relació comercial. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a DEVELOPE ITALY S.L. amb nom comercial VIVO TAPAS amb CIF B-66777004 mitjançant el correu electrònic: inforestaurantevivo@gmail.com

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’est assetjo Web als menors de 13 anys que no estiguin degudament autoritzats DEVELOPE ITALY S.L. amb nom comercial VIVO TAPAS amb CIF B-66777004,entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

DEVELOPE ITALY S.L. amb nom comercial VIVO TAPAS amb CIF B-66777004,recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

Legislació i jurisdicció aplicable

Las presentes condiciones se rigen por la normativa española vigente.

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.